Διαδικασίες Ταφής

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου:
Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:
Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:
Δηλώνεται με εισαγγελική άδεια, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξάρτητα αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:
Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρευρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Άδεια Ταφής:
Η άδεια ταφής εκδίδεται στον Δήμο που θα γίνει η ταφή (όχι εκεί που έγινε ο θάνατος).

Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για την έκδοση της αδείας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ως άνω υπόχρεοι είναι δυνατό να εκδώσουν άδεια για ενταφιασμό πριν από την σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, οφείλουν όμως μέσα σε δύο μέρες να στείλουν έγγραφη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου στο Ληξιαρχείο για την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:

  • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
  • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης.
  • AMKA
  • ΑΦΜ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ταυτότητα του θανούντος το άτομο που θα παραλάβει την άδεια ταφής πρέπει να προσκομίσει την δικιά του ταυτότητα και να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση για την μη ύπαρξη της ταυτότητας.